• img(3).jpg
 • img(4).jpg
 • img(2).jpg
 • img(1).jpg
 • img(5).jpg

عملکرد بخش انفورماتیک

 • بررسی و چگونگی  انجام اتوماسیون اداری و پرسنل
 • بررسی نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری برای ایجاد و توسعه اتوماسیون فعالیت های شرکت
 • بررسی نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت جهت آموزش و پژوهش در سطوح مختلف
 • تدوین نظرات فنی  ، آموزشی و پژوهشی و ارائه آن در شرکت
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مر بوط به امکانات و تجهیزات کامپیوتری و انفور ماتیکی موجود در شرکت و ارائه طرح و پیشنهاد در جهت استفاده موثر و بهینه از امکانات و بررسی طرح ایجاد و توسعه شبکه های انفورماتیکی در کلیه واحد های شرکت
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و پیش بینی تجهیزات ، لوازم انفور ماتیکی ، و نیروی انسانی متخصص ، و هماهنگی با مدیران برنامه های توسعه  کمی و کیفی آموزشی ، پژوهشی و اجرایی شرکت
 • بررسی و اظهار نظر دوره ای نیاز های کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری واحد های مختلف شرکت
 • نصب ، راه اندازی و نگهداری تجهیزات کامپیوتری موجود در شرکت
 •  ( نصب سیستم عامل ، نصب نرم افزار  و سخت افزارهای  مورد نیاز شرکت ، رفع عیوب نرم افزاری و سخت افزاری و ... )
 • راهبری و بروزرسانی و نگهداری شبکه کامپیوتری موجود در شرکت
 • تدوین پیشنهاد جامع جهت مکانیزه کردن  کلیه امور اداری ، اجرایی و خدماتی شرکت شامل ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد لزوم جهت ذخیره و بازیابی آمار و اطلاع رسانی در امور مدیریت در سطوح و موارد مختلف امور اداری ، مالی ، پرسنلی و ....
 • ساماندهی ، بروز رسانی و نگهداری سایت شرکت
 • طراحی و تولید نرم افزارهای مورد نیاز شرکت که تا کنون اقدام به تهیه و ارائه نرم افزارهای ذیل شده است :
 • فایل حقوقی پرسنل
 • دسترسی به بانک اطلاعاتی پروژه های واحد خطوط انتقال
 • دسترسی به بانک اطلاعاتی بازدید های واحد خطوط انتقال
 • محاسبه کارکرد و بر آورد هزینه پرسنل در پروژه های مختلف شرکت
 • پیشنهاد و ارائه طریق به مسئولین شرکت جهت هماهنگی و تبادلات انفور ماتیکی با سایر شرکت ها و دیگر مراکز آموزشی و پژو هشی و نهایتاً اتصال به شبکه ملی و شبکه های بین المللی انفورماتیکی