• img(2).jpg
  • img(4).jpg
  • img(5).jpg
  • img(3).jpg
  • img(1).jpg

اهداف کنترل پروژه

  • تهیه و شفاف سازی نمودن مسیر حرکت به سوی اهداف و معیارها
  • ایجاد اطمینان در ذینفعان از دستیابی به اهداف و معیارها
  • ایجاد اطمینان از اینکه موانع دستیابی به اهداف در زمان لازم شناسایی و اقدامات مناسب نیز صورت پذیرفته است.


این بخش در حال حاضر با بکار گیری سیستم های استاندارد موجود در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه و بکار گیری اصول مهندسی ارزش توانسته است خدمات خودرا در زمینه طراحی و نظارت و اجرا پروژه های پست،خط،عمران و......ارائه نماید،در حال حاضر واحد برنامه ریزی وکنترل پروژه با انجام نظارت و کنترل 59 پروژه طراحی و 103 پروژه نظارتی و نیز خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه آماده ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای برنامه ریزی و کنترل پروژه های مختلف می باشد.