• img(5).jpg
 • img(3).jpg
 • img(1).jpg
 • img(2).jpg
 • img(4).jpg

فرایند کار واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 • شناسایی پروژه ها جهت انجام مناقصه
 • پیگیری و کنترل مراحل مناقصه پروژه ها
 • پیگیری عقد قرارداد
 • بررسی قرارداد منعقده با کارفرما و جمع آوری اطلاعات تکمیلی
 • پیاده سازی  WBS   پروژه ها در سطح 1و2
 • تهیه زمانبندی کلی و تفضیلی
 • همکاری و مشاوره در جهت تعیین ابعاد مختلف پروژه ها، گردش کار و مکاتبات
 • همکاری با مدیران پروژه در جهت مشخص کردن استراتژی پروژه(برنامه اجرایی پروژه)
 • بررسی سازمان اجرایی پیمانکار در دو بخش کارگاه یا خدمات ،پشتیبانی مالی،تدارکات،فنی وهدایت پیمانکار جهت استقرار سازمان مناسب
 • تکمیل برنامه اجرایی پروژه طی جلساتی با حضور واحدهای ذیربط و مدیر پروژه
 • ارسال برنامه اجرایی به پیمانکار پروژه جهت تأیید  آن
 •  بررسی برنامه زمانی تفضیلی پیمانکار و تصویب آن با رعایت آیتم ها و موازین پیمان
 • بررسی عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس-معاون-مسئولان فنی-اجرایی و کنترل پروژه-مسئولان ماشین آلات و تجهیزات،تدارکات و امور مالی
 • بررسی و اظهار نظر در مورد جزییات روش اجرایی مورد استفاده پیمانکار و کنترل  تناسب روشها با موضوع فعالیت
 • تهیه   WBS تفضیلی مناسب با روش اجرایی با استخراج ساختار کلی پروژه توسط پیمانکار و معاونت های ذیربط
 • بررسی و اظهار نظر در باره  توانایی نیروی انسانی شاغل در پروژه
 • بررسی واظهار نظر در مورد تجهیز کارگاهی از لحاظ نوع-تعداد ماشین آلات،تجهیزات،ادوات و ساختمانهای مورد نیاز
 • تکمیل اطلاعات کلیه  WBS ، زمان ،هزینه و منابع مورد نیاز با همکاری  پیمانکار و معاونت های ذیربط
 • بررسی در خصوص استفاده از ماشین آلات متناسب با نوع ،اندازه کار اجرایی وسرعت عمل لازم واستقرار سیستم مناسب توسط پیمانکار
 • تهیه ساختار شکست هزینه با توجه به هزینه فعالیت ها
 • برنامه ریزی بودجه پروژه براساس   WBS  اوزان نهایی فعالیت و برنامه زمانبندی
 • تهیه نحوه اندازه گیری پیشرفت کار پروژه با همکاری مدیر پروژه و اعلام آن به صورت مکتوب
 • اصلاح و پیگیری برنامه زمانبندی براساس تصمیمات اخذ شده و تغییرات انجام شده
 • تهیه فرمت برنامه  کنترل ماهانه و هفتگی پروژه مطابق شرح وظایف ابلاغی پروژه
 • توزیع فرمهای مربوطه در واحدها و مشخص کردن اطلاعات پیشرفت کار و نهایتأ گزارش پیشرفت نهایی پروژه و اعلام تأخیر یا انحرافات و اطلاعات لازم
 • اعلام وضعیت پروژه با توجه به فرمهای مشخص در مقاطع زمانی
 • به هنگام نمودن برنامه شبکه فعالیتها و اطلاعات  بودجه ای  پروژه شامل درآمد و هزینه مطابق پیشرفت کار واقعی
 • تشکیل جلسات با کارفرما و تنظیم صورت جلسات در صورت تأخیر در پروژه
 • اصلاح و پیگیری برنامه زمانبندی بر اساس تصمیمات اخذ شده و نظر کارفرما
 • ثبت سوابق اجرایی مربوط به تغییر برنامه زمانبندی و بودجه پروژه و  تغییرات محدود کار به منظور پویایی فرآیند برنام ریزی  در طول  پروژه
 • تنظیم برنامه اقدامات تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس پیش نیازهای مطرح شده برای انجام فعالیتها و زمانبندی .