• img(1).jpg
 • img(4).jpg
 • img(2).jpg
 • img(5).jpg
 • img(3).jpg

اطلاعات

 • واحد کنترل پروژه این شرکت علاوه بر انجام عملیات ذکر شده برای پروژه های شرکت اقدام به تهیه و تنظیم فرم هایی در مقیاس  و  آیتم های متنوع  از کلیه پروژه های شرکت نموده ، که اطلاعات زیر را در جهت تصمیم گیری و شناخت مدیریت شرکت نسبت به روند کلی پروژه ها  مهیا  می سازد .
 • اطلاعات صورت وضعیت های ارسالی تأیید شده ، خالص دریافتی و هزینه انجام کار
 • مقایسه پیشرفت واقعی کار با درصد کار صورت وضعیت ها
 • اطلاعات صورت وضعیت ها به تفکیک برای هرماه به صورت جداگانه
 • اطلاعات کلی از مدیران پروژه ، کارفرمایان ، پیمانکاران و نیز ناظرین پروژه ها
 • اطلاعات کلی از مراحل کاری درج شده در اسناد قرارداد پروژه ها با درصد پیشرفت ، هزینه و مدیریت زمان در هر مرحله
 • اطلاات مورد نیاز جهت کنترل پروژه از اسناد  قرار داد
 • گزارش روزانه از وقایع انجام شده پروژه  ها و پیش بینی اقدامات آتی
 • تهیه چک لیست انجام کار به تفکیک هر واحد شرکت در آینده ای نزدیک و انجام ساز و کارهای کنترلی جهت اجرای بهتر وظایف محوله به واحد ها و در نهایت ارزیابی و کارایی و هماهنگی آنها
 • بررسی وضعیت شرکت جهت گرفتن  ISO و انجام مکاتبات مربوطه
 • برگزاری دوره های آموزشی مربوط به کنترل پروژه و پیگیری دوره های کیفیت  ISO
 • تهیه و تکمیل رزومه شرکت و تنظیم متون متناسب با معاونت ها جهت معرفی شرکت
 • تهیه و تنظیم کاتالوگ ، بروشور ، رزومه ، تراکت و ... ، جهت معرفی شرکت و شرکت در مناقصات
 • بررسی  تمامی واحد های شرکت و در نهایت تنظیم چارت عملیاتی WBS مربوط به تفکیک هر معاونت
 • تهیه و تنظیم اهداف کلان و بلند مدت شرکت و خط مشی و مأموریت و در نهایت استراتژی آن با هماهنگی با سایر واحدها
 • انجام و بررسی پروژه های مطرح تحقیقاتی در خصوص کنترل پروژه و انجام تحقیقات در این خصوص
 • تهیه بانک اطلاعاتی  کلیه مسائل درگیر در پروژه ها به صورت کامپیوتری
 • استقرار اتوماسیون اداری و سیستم مدیریت اطلاعات بین اجزای کنترل پروژه و دیگر واحد ها
 • استقرار سیستم های مرتبط با مدیریت کیفیت مانند EFQM مهندسی ارزش  و ...
 • ارزیابی کیفی پرسنل در معاونت های مربوطه در جهت ارتقاء کیفی  سازمان .