• img(4).jpg
  • img(5).jpg
  • img(2).jpg
  • img(3).jpg
  • img(1).jpg

برنامه های نرم افزاری

طراحی مهندسی MODEC- AUTOCAD- DIALOX- EPLAN-DELPHI-
- CALCULUX-arc GIS -SAFE-PDMS-SAP
کنترل پروژه MSP – PRIMAVERA 6 – SCHEDULE TIME
مالی حسابداری فراپیام – همکاران سیستم – نوین –رافع 7 - تدبیر
عمومی       Office – Photo Shop-Acrobat-Win rar & Win zip-NERO—VISIO